و پیامی در راه

اگر به خانه من آمدی _ برای من ای مهربان چراغ بیار _ و یک دریچه که از آن _ به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

مرداد 96
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست