+ میترسی؟

_ اگه بگم اره، به نظرت خیلی بچه میام؟ یه دختر بچه ترسو؟

+ نه. اگه بترسی یعنی بزرگ شدی. بچه ها نمیترسن. بچه ها بی هوا میپرن تو خیابون بدون اینکه بترسن، از ماشین ها، از مردن، از شکستگی. بچه ها نمیترسن. بچه ها خاطره ندارن. دیدن گرگ براشون هیچ چیز خاصی رو تداعی نمیکنه، گرگ ترسناک نیست، فقط زیباست، بره هم. بچه ها نمیترسن. ترس مال آدم بزرگ هاست...
  میترسی؟ 

_فکر کنم انقدر بزرگ شده باشم که بترسم!

 

 

 

                                                                                  رژین دلفان